หน้าหลัก    |    ข้อมูลงานวิจัย    |    ข้อมูลเผยแพร่งานวิชาการ    |    ข้อมูลผู้ทำวิจัย    |    สมัครสมาชิก    |    สำหรับเจ้าหน้าที่       Untitled Document
เข้าสู่ระบบ
 
Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ]    [ ลืมรหัสผ่าน ]
 
Link แนะนำ
วารสารวิชาการสถาบันการพลศึกษา
วารสารวิชาการสถาบันการพลศึกษา

สำนักงานคณะกรรมวิจัยแห่งชาติ
สำนักงานคณะกรรมวิจัยแห่งชาติ

ระบบบริหารงานวิจัยแห่งชาติ
ระบบบริหารงานวิจัยแห่งชาติ

EBSCOhost
EBSCOhost

บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา
บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา

ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ

ระบบคลังข้อมูลงานวิจัย Thai National Research: TNRR
ระบบคลังข้อมูลงานวิจัย Thai National Research: TNRR


จำนวนผู้เข้าชม
00006085 Untitled Document
 

ข้อมูลการเผยแพร่ผลงานวิชาการ


 
ค้นหาข้อมูลการเผยแพร่ผลงานวิชาการ
      ค้นหาจาก คำที่ต้องการค้นหา
      ประเภทผลงาน
      ระบุปีงบประมาณ
     
 

No. ชื่อผลงานวิชาการ ผู้ทำวิจัย ประเภท วารสาร/แหล่งเผลเพร่ ปี
1   A novel tensor framework for face hallucination  - ผศ.ดร.กาญจนา บุญอิ่ม
 
 บทความวิจัย RJAS: Rangsit Journal of Arts and Science 2554
2   Athletes Performance Evaluation by Automated Ladder for Speed and Agility  - ผศ.ดร.กาญจนา บุญอิ่ม
 
 บทความวิจัย 15th,International Conference on Electrical Engineering/Electronics,Computer,Telecom(ECTI-CON2018) 2561
3   Development of Sport Tourism Strategy of Thailand  - ผศ.ดร.วิทยา อินทร์พงษ์พันธ์ุ
 
 บทความวิชาการ Academic Jounal Institute of Physical Education 2562
4   Enhancing English Speaking Ability Of Physical Education And Sport Communition Student Through Task-Based Learning  - นางชญาภรณ์ ธีรชัยมงคลกุล
 
 บทความวิจัย 8th Institue of Physical Education International Conference 2017 2561
5   Factor Affecting Sport Tourism Strategy of Thailand  - ผศ.ดร.วิทยา อินทร์พงษ์พันธ์ุ
 
 บทความวิจัย Burapha Jounal of Business Managment Vol8 2562
6   Factors Affecting the Decision Making for the Participation of the Elderly in Pathumthani Health Promotional Programs  - ผศ.ดร.จินตนา ติยะรังสีนุกูล
 
 บทความวิจัย The 7th IPEIC 2017 Institute of Physical Education International Conference 2560
7   Low Cost and Low Complexity People Counting System  - ผศ.ดร.กาญจนา บุญอิ่ม
 
 บทความวิจัย ICEAS2013, Tokyo,Japan 2556
8   Marketing Sport Tourism: Behaviour of Marketing & Sports Tourism  - ผศ.ดร.วิทยา อินทร์พงษ์พันธ์ุ
 
 บทความวิชาการ 8 th Institute of Physical Education Internationnal Conference 2018 (IPEIC2018) 2561
9   Optical Mark Reading: Using QR Code for Data Entry to Questionnaire  - ผศ.ดร.กาญจนา บุญอิ่ม
 
 บทความวิจัย ACTC2014 at Osaka,Japan 2557
10   Roles of community radio in developing Public Awareness  - ดร.เกสสุนี ทวีแก้ว
 
 บทความวิชาการ 5th NEU National and International Conference 2018 2561
11   Sport media exposure of student in Institue of Physical Education Bangkok Campas  - นายฉัตราวุธ สุขเฉลิม
 
 บทความวิชาการ 7th Institue of Physical Education International Conference 2017 2560
12   The implementation of plans in Sport Science Center: The Contentment Evaluation of The Automatic Member Counting System by Web Camera  - ผศ.ดร.กาญจนา บุญอิ่ม
 
 บทความวิจัย ICSES2014, Pataya,Thailand 2557
13   Three-step-approach with validation for face hallucination Sign In or Purchase  - ผศ.ดร.กาญจนา บุญอิ่ม
 
 บทความวิจัย Signal Processing,Communication and Computing (ICSPCC2012) IEEE International Conference on HongKong 2555
14   Tourist Expectation and Behaviour towards Sport Tourism in Thailand  - ผศ.ดร.วิทยา อินทร์พงษ์พันธ์ุ
 
 บทความวิชาการ UK Academy for Information Systems (UKAIS) 2018 Annual Conference at St Anne?s College in Oxford, UK 2561
15   Walk Rally as Strategy to Support Teamwork a case of Institue of Physycal Education Bangkok Campus  - ผศ.ดร.วิทยา อินทร์พงษ์พันธ์ุ
 
 บทความวิจัย 9th Institue of Physical Education International Conference 2017 2562
16   การท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์  - ผศ.ดร.ธนกฤตา สุขสมวาจา
 
 ตำรา สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตกรุงเทพ 2557
17   การประเมินความพึงพอใจต่อระบบนำเข้าข้อมูลอัตโนมัติด้วยหลักการประมวลผลภาพดิจิตอลสำหรับแบบสอบถามประเภทปลายปิด  - ผศ.ดร.กาญจนา บุญอิ่ม
 
 บทความวิจัย สมาคมสุขศึกษา พลศึกษา และสันทนาการแห่งประเทศไทย (สพสท),นครราชสีมา 2557
18   การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงกีฬากีฬากอล์ฟ เพื่อสิ่งแวดล้อมในประเทศไทย  - ผศ.ดร.ธนกฤตา สุขสมวาจา
 
 บทความวิจัย The 1st International Conference on Sport Management (ICSM2017) at Ton Duc Thang University Vietnam 2560
19   การพัฒนามาตรฐานสนามกอล์ฟเพื่อสิ่งแวดล้อมในประเทศไทย  - ผศ.ดร.ธนกฤตา สุขสมวาจา
 
 บทความวิจัย The 7th IPEIC 2017 Institute of Physical Education International Conference 2560
20   การพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงกีฬาและนันทนาการในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล  - ผศ.ดร.เกษร อุทัยเวียนกุล
 
 บทความวิจัย มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2561 2561
21   การสร้างและหาประสิทธิภาพแบบฝึกทักษะการเขียนโครงการวิจัยทางการศึกษา สำหรับนักศึกษา สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตกรุงเทพ  - ผศ.ดร.เพ็ญพิศ พิระพฤกษ์
 
 บทความวิจัย สมาคมสุขศึกษา พลศึกษา และสันทนาการแห่งประเทศไทย (สพสท),สงขลา 2560
22   ความสัมพันธ์ของลักษณะของเท้าและและเท้าข้างถนัดในนักกีฬาแฮนด์บอล  - นายชลาฎล บุญศรี
 
 บทความวิจัย การประชุมวิชาการระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ครั้งที่ 1 ปี 2560,ม.แม่ฟ้าหลวง 2560
23   ผลการฝึกด้วยน้ำหนักที่ระดับความหนักต่างกันที่มีต่อความเข้มข้นของแลกเตท ในเลือดของนักวิ่ง 400 เมตร ชายทีมชาติไท  - นายเอกวิทย์ แสวงผล
 
 บทความวิจัย วารสารวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ ปีที่ 16 ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม-สิงหาคม 2558) 2558
24   พฤติกรรมและความต้องการ การจัดกิจกรรมนันทนาการ และการท่องเที่ยวของผู้สูงอายุ ในเขตพื้นที่ 5 จังหวัด รับผิดชอบของสถาบันการพล ศึกษา วิทยาเขตกรุงเทพ  - ผศ.ดร.วิทยา อินทร์พงษ์พันธ์ุ
 
 บทความวิชาการ การประชุมวิชาการแห่งชาติ สมาคมสุขศึกษา พลศึกษา และสันทนาการแห่งประเทศ ไทย 2561