หน้าหลัก    |    ข้อมูลงานวิจัย    |    ข้อมูลเผยแพร่งานวิชาการ    |    ข้อมูลผู้ทำวิจัย    |    สมัครสมาชิก    |    สำหรับเจ้าหน้าที่       Untitled Document
เข้าสู่ระบบ
 
Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ]    [ ลืมรหัสผ่าน ]
 
Link แนะนำ
วารสารวิชาการสถาบันการพลศึกษา
วารสารวิชาการสถาบันการพลศึกษา

สำนักงานคณะกรรมวิจัยแห่งชาติ
สำนักงานคณะกรรมวิจัยแห่งชาติ

ระบบบริหารงานวิจัยแห่งชาติ
ระบบบริหารงานวิจัยแห่งชาติ

EBSCOhost
EBSCOhost

บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา
บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา

ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ

ระบบคลังข้อมูลงานวิจัย Thai National Research: TNRR
ระบบคลังข้อมูลงานวิจัย Thai National Research: TNRR


จำนวนผู้เข้าชม
00002426 Untitled Document
 

ข้อมูลการเผยแพร่ผลงานวิชาการ


 
ค้นหาข้อมูลการเผยแพร่ผลงานวิชาการ
      ค้นหาจาก คำที่ต้องการค้นหา
      ประเภทผลงาน
      ระบุปีงบประมาณ
     
 

No. ชื่อผลงานวิชาการ ผู้ทำวิจัย ประเภท วารสาร/แหล่งเผลเพร่ ปี
1   Optical Mark Reading: Using QR Code for Data Entry to Questionnaire  - ผศ.ดร.กาญจนา บุญอิ่ม
 
 บทความวิจัย ACTC2014 at Osaka,Japan 2557
2   Low Cost and Low Complexity People Counting System  - ผศ.ดร.กาญจนา บุญอิ่ม
 
 บทความวิจัย ICEAS2013, Tokyo,Japan 2556
3   The implementation of plans in Sport Science Center: The Contentment Evaluation of The Automatic Member Counting System by Web Camera  - ผศ.ดร.กาญจนา บุญอิ่ม
 
 บทความวิจัย ICSES2014, Pataya,Thailand 2557
4   การประเมินความพึงพอใจต่อระบบนำเข้าข้อมูลอัตโนมัติด้วยหลักการประมวลผลภาพดิจิตอลสำหรับแบบสอบถามประเภทปลายปิด  - ผศ.ดร.กาญจนา บุญอิ่ม
 
 บทความวิจัย สมาคมสุขศึกษา พลศึกษา และสันทนาการแห่งประเทศไทย (สพสท),นครราชสีมา 2557
5   Three-step-approach with validation for face hallucination Sign In or Purchase  - ผศ.ดร.กาญจนา บุญอิ่ม
 
 บทความวิจัย Signal Processing,Communication and Computing (ICSPCC2012) IEEE International Conference on HongKong 2555
6   A novel tensor framework for face hallucination  - ผศ.ดร.กาญจนา บุญอิ่ม
 
 บทความวิจัย RJAS: Rangsit Journal of Arts and Science 2554
7   การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงกีฬากีฬากอล์ฟ เพื่อสิ่งแวดล้อมในประเทศไทย  - ผศ.ดร.ธนกฤตา สุขสมวาจา
 
 บทความวิจัย The 1st International Conference on Sport Management (ICSM2017) at Ton Duc Thang University Vietnam 2560
8   การท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์  - ผศ.ดร.ธนกฤตา สุขสมวาจา
 
 ตำรา สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตกรุงเทพ 2557
9   Athletes Performance Evaluation by Automated Ladder for Speed and Agility  - ผศ.ดร.กาญจนา บุญอิ่ม
 
 บทความวิจัย 15th,International Conference on Electrical Engineering/Electronics,Computer,Telecom(ECTI-CON2018) 2561
10   ผลการฝึกด้วยน้ำหนักที่ระดับความหนักต่างกันที่มีต่อความเข้มข้นของแลกเตท ในเลือดของนักวิ่ง 400 เมตร ชายทีมชาติไท  - นายเอกวิทย์ แสวงผล
 
 บทความวิจัย วารสารวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ ปีที่ 16 ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม-สิงหาคม 2558) 2558
11   การพัฒนามาตรฐานสนามกอล์ฟเพื่อสิ่งแวดล้อมในประเทศไทย  - ผศ.ดร.ธนกฤตา สุขสมวาจา
 
 บทความวิจัย The 7th IPEIC 2017 Institute of Physical Education International Conference 2560
12   Factors Affecting the Decision Making for the Participation of the Elderly in Pathumthani Health Promotional Programs  - ผศ.ดร.จินตนา ติยะรังสีนุกูล
 
 บทความวิจัย The 7th IPEIC 2017 Institute of Physical Education International Conference 2560
13   ความสัมพันธ์ของลักษณะของเท้าและและเท้าข้างถนัดในนักกีฬาแฮนด์บอล  - นายชลาฎล บุญศรี
 
 บทความวิจัย การประชุมวิชาการระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ครั้งที่ 1 ปี 2560,ม.แม่ฟ้าหลวง 2560
14   การสร้างและหาประสิทธิภาพแบบฝึกทักษะการเขียนโครงการวิจัยทางการศึกษา สำหรับนักศึกษา สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตกรุงเทพ  - ผศ.ดร.เพ็ญพิศ พิระพฤกษ์
 
 บทความวิจัย สมาคมสุขศึกษา พลศึกษา และสันทนาการแห่งประเทศไทย (สพสท),สงขลา 2560
15   Tourist Expectation and Behaviour towards Sport Tourism in Thailand  - ผศ.ดร.วิทยา อินทร์พงษ์พันธ์ุ
 
 บทความวิชาการ UK Academy for Information Systems (UKAIS) 2018 Annual Conference at St Anne?s College in Oxford, UK 2561
16   Marketing Sport Tourism: Behaviour of Marketing & Sports Tourism  - ผศ.ดร.วิทยา อินทร์พงษ์พันธ์ุ
 
 บทความวิชาการ 8 th Institute of Physical Education Internationnal Conference 2018 (IPEIC2018) 2561
17   พฤติกรรมและความต้องการ การจัดกิจกรรมนันทนาการ และการท่องเที่ยวของผู้สูงอายุ ในเขตพื้นที่ 5 จังหวัด รับผิดชอบของสถาบันการพล ศึกษา วิทยาเขตกรุงเทพ  - ผศ.ดร.วิทยา อินทร์พงษ์พันธ์ุ
 
 บทความวิชาการ การประชุมวิชาการแห่งชาติ สมาคมสุขศึกษา พลศึกษา และสันทนาการแห่งประเทศ ไทย 2561