รายละเอียดงานวิจัย

  รหัสงานวิจัย   RS-63-001  
  หัวข้องานวิจัย   การหาความเที่ยงและความตรงของการพยากรณ์สมรรถภาพทางกายด้านความเร็ว  
  ปีงบประมาณ   2563  
  ทุนวิจัย   40,000.00 บาท  
  แหล่งเงินทุน   มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ  
  ผู้ทำวิจัย  
ชื่อผู้วิจัย ตำแหน่ง สัดส่วน ทุนวิจัย
 
  ปีที่ตีพิมพ์    
  อ้างอิงงานวิจัย    
  หมายเลขลิขสิทธิ์ / ISBN    
  คณะ   วิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ  
 
บทคัดย่อ
ลำดับที่ ชื่อเอกสาร Download
 
เอกสารประกอบงานวิจัย
ลำดับที่ ชื่อเอกสาร Download