รายละเอียดงานวิจัย

  รหัสงานวิจัย   RS-62-020  
  หัวข้องานวิจัย   อำนาจพยากรณ์ของความฉลาดทางอารมณ์ การรับรู้ความสามารถของตนเอง และการกำกับตนเองที่มีต่อคุณธรรมพื้นฐาน 8 ประการ ของนักศึกษาปริญญาตรีในกรุงเทพมหานคร  
  ปีงบประมาณ   2562  
  ทุนวิจัย   30,000.00 บาท  
  แหล่งเงินทุน   มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตกรุงเทพ  
  ผู้ทำวิจัย  
ชื่อผู้วิจัย ตำแหน่ง สัดส่วน ทุนวิจัย
 
  ปีที่ตีพิมพ์    
  อ้างอิงงานวิจัย    
  หมายเลขลิขสิทธิ์ / ISBN    
  คณะ   ศิลปศาสตร์  
 
บทคัดย่อ
ลำดับที่ ชื่อเอกสาร Download
 
เอกสารประกอบงานวิจัย
ลำดับที่ ชื่อเอกสาร Download