รายละเอียดงานวิจัย

  รหัสงานวิจัย   RS-62-017  
  หัวข้องานวิจัย   การพัฒนารูปแบบการฝึกอบรมโดยใช้กิจกรรมเกมกีฬา เพื่อเสริมสร้างพฤติกรรมการทำงานเป็นทีมของนักศึกษาสถาบันการพลศึกษา  
  ปีงบประมาณ   2562  
  ทุนวิจัย   50,000.00 บาท  
  แหล่งเงินทุน   มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตกรุงเทพ  
  ผู้ทำวิจัย  
ชื่อผู้วิจัย ตำแหน่ง สัดส่วน ทุนวิจัย
 
  ปีที่ตีพิมพ์    
  อ้างอิงงานวิจัย    
  หมายเลขลิขสิทธิ์ / ISBN    
  คณะ   ศิลปศาสตร์  
 
บทคัดย่อ
ลำดับที่ ชื่อเอกสาร Download
 
เอกสารประกอบงานวิจัย
ลำดับที่ ชื่อเอกสาร Download