รายละเอียดงานวิจัย

  รหัสงานวิจัย   RS-62-014  
  หัวข้องานวิจัย   การพัฒนาเครื่องมือประเมินผลตำแหน่งของนักกีฬา ในวีดิทัศน์กีฬาในร่ม ด้วยเทคนิคการแสดงผลความหนาแน่นของสี (Heatmap)  
  ปีงบประมาณ   2562  
  ทุนวิจัย   60,000.00 บาท  
  แหล่งเงินทุน   มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตกรุงเทพ  
  ผู้ทำวิจัย  
ชื่อผู้วิจัย ตำแหน่ง สัดส่วน ทุนวิจัย
 
  ปีที่ตีพิมพ์    
  อ้างอิงงานวิจัย    
  หมายเลขลิขสิทธิ์ / ISBN    
  คณะ   วิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ  
 
บทคัดย่อ
ลำดับที่ ชื่อเอกสาร Download
 
เอกสารประกอบงานวิจัย
ลำดับที่ ชื่อเอกสาร Download