รายละเอียดงานวิจัย

  รหัสงานวิจัย   RS-61-011  
  หัวข้องานวิจัย   ความต้องการเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 สำหรับนักศึกษา คณะศิลปศาสตร์ สถาบันการพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา  
  ปีงบประมาณ   2561  
  ทุนวิจัย   15,000.00 บาท  
  แหล่งเงินทุน    
  ผู้ทำวิจัย  
ชื่อผู้วิจัย ตำแหน่ง สัดส่วน ทุนวิจัย
   ทดสอบ
   ( )
   หัวหน้างานวิจัย    30    4,500.00
   Test ผู้ทำวิจัย2
   ( สถาบัน2 )
   หัวหน้างานวิจัย    20    3,000.00
 
  ปีที่ตีพิมพ์    
  อ้างอิงงานวิจัย    
  หมายเลขลิขสิทธิ์ / ISBN    
  คณะ   ศิลปศาสตร์  
 
บทคัดย่อ
ลำดับที่ ชื่อเอกสาร Download
 
เอกสารประกอบงานวิจัย
ลำดับที่ ชื่อเอกสาร Download