รายละเอียดงานวิจัย

  รหัสงานวิจัย   RS-60-012  
  หัวข้องานวิจัย   การประเมินผลการใช้หลักสูตรวิทยาศาสตร์การกีฬาของสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตกรุงเทพ  
  ปีงบประมาณ   2560  
  ทุนวิจัย   25,000.00 บาท  
  แหล่งเงินทุน   สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตกรุงเทพ  
  ผู้ทำวิจัย  
ชื่อผู้วิจัย ตำแหน่ง สัดส่วน ทุนวิจัย
 
  ปีที่ตีพิมพ์    
  อ้างอิงงานวิจัย    
  หมายเลขลิขสิทธิ์ / ISBN    
  คณะ   วิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ  
 
บทคัดย่อ
ลำดับที่ ชื่อเอกสาร Download
 
เอกสารประกอบงานวิจัย
ลำดับที่ ชื่อเอกสาร Download