รายละเอียดงานวิจัย

  รหัสงานวิจัย   RS-60-011  
  หัวข้องานวิจัย   การพัฒนาการผลิตครูพลศึกษา ตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษาระดับอุดมศึกษา ในศตวรรษที่ 21  
  ปีงบประมาณ   2560  
  ทุนวิจัย   480,000.00 บาท  
  แหล่งเงินทุน   สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่ง่ชาติ  
  ผู้ทำวิจัย  
ชื่อผู้วิจัย ตำแหน่ง สัดส่วน ทุนวิจัย
 
  ปีที่ตีพิมพ์    
  อ้างอิงงานวิจัย    
  หมายเลขลิขสิทธิ์ / ISBN    
  คณะ   ศึกษาศาสตร์  
 
บทคัดย่อ
ลำดับที่ ชื่อเอกสาร Download
 
เอกสารประกอบงานวิจัย
ลำดับที่ ชื่อเอกสาร Download