รายละเอียดงานวิจัย

  รหัสงานวิจัย   RS-59-010  
  หัวข้องานวิจัย   ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเข้าร่วมกิจกรรมนันทนาการส่งเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุในจังหวัดปทุมธานี  
  ปีงบประมาณ   2559  
  ทุนวิจัย   45,000.00 บาท  
  แหล่งเงินทุน   รายได้ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตกรุงเทพ  
  ผู้ทำวิจัย  
ชื่อผู้วิจัย ตำแหน่ง สัดส่วน ทุนวิจัย
 
  ปีที่ตีพิมพ์    
  อ้างอิงงานวิจัย    
  หมายเลขลิขสิทธิ์ / ISBN    
  คณะ   ศิลปศาสตร์  
 
บทคัดย่อ
ลำดับที่ ชื่อเอกสาร Download
 
เอกสารประกอบงานวิจัย
ลำดับที่ ชื่อเอกสาร Download