รายละเอียดงานวิจัย

  รหัสงานวิจัย   RS-58-019  
  หัวข้องานวิจัย   การศึกษาความเร็วและความคล่องแคล่ววอ่งไวด้วยชุดอุปรกรณ์แลดเดอร์อัตโนมัติในนักกีฬาทีมชาติไทยประเภทกีฬาวอลเลย์บอล  
  ปีงบประมาณ   2558  
  ทุนวิจัย   226,160.00 บาท  
  แหล่งเงินทุน   สถาบันการพลศึกษา (วช.พิจารณาหัวข้อ)  
  ผู้ทำวิจัย  
ชื่อผู้วิจัย ตำแหน่ง สัดส่วน ทุนวิจัย
 
  ปีที่ตีพิมพ์    
  อ้างอิงงานวิจัย    
  หมายเลขลิขสิทธิ์ / ISBN    
  คณะ   วิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ  
 
บทคัดย่อ
ลำดับที่ ชื่อเอกสาร Download
 
เอกสารประกอบงานวิจัย
ลำดับที่ ชื่อเอกสาร Download