รายละเอียดงานวิจัย

  รหัสงานวิจัย   RS-58-018  
  หัวข้องานวิจัย   การพัฒนาเปรียบเทียบชุดอุปกรณ์แลดเดอร์อัตโนมัติกับอุปกรณ์ดั้งเดิมโดยคนจับเวลาและความคล่องแคล่วว่องไว  
  ปีงบประมาณ   2558  
  ทุนวิจัย   173,250.00 บาท  
  แหล่งเงินทุน   สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่ง่ชาติ  
  ผู้ทำวิจัย  
ชื่อผู้วิจัย ตำแหน่ง สัดส่วน ทุนวิจัย
   อร.ปธานศาสน จับจิตร
   ( )
   หัวหน้างานวิจัย    40    69,300.00
 
  ปีที่ตีพิมพ์    
  อ้างอิงงานวิจัย    
  หมายเลขลิขสิทธิ์ / ISBN    
  คณะ   วิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ  
 
บทคัดย่อ
ลำดับที่ ชื่อเอกสาร Download
 
เอกสารประกอบงานวิจัย
ลำดับที่ ชื่อเอกสาร Download