รายละเอียดงานวิจัย

  รหัสงานวิจัย   RS-58-017  
  หัวข้องานวิจัย   ผลการใช้อุปกรณ์ช่วยฝึกพัตต์กอล์ฟ Follow Through ที่มีต่อทักษะการฝึกพัตต์กอล์ฟของนักศึกษา สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตกรุงเทพ  
  ปีงบประมาณ   2558  
  ทุนวิจัย   40,000.00 บาท  
  แหล่งเงินทุน   สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตกรุงเทพ  
  ผู้ทำวิจัย  
ชื่อผู้วิจัย ตำแหน่ง สัดส่วน ทุนวิจัย
 
  ปีที่ตีพิมพ์    
  อ้างอิงงานวิจัย    
  หมายเลขลิขสิทธิ์ / ISBN    
  คณะ   วิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ  
 
บทคัดย่อ
ลำดับที่ ชื่อเอกสาร Download
 
เอกสารประกอบงานวิจัย
ลำดับที่ ชื่อเอกสาร Download