รายละเอียดงานวิจัย

  รหัสงานวิจัย   RS-57-010  
  หัวข้องานวิจัย   การพัฒนาและเปรียบเทียบชุดอุปกรณ์แลดเดอร์อัตโนมัติกับอุปกรณ์ดั้งเดิมโดยคนจับเวลา เพื่อฝึกความเร็วและความคล่องแคล่วว่องไว  
  ปีงบประมาณ   2557  
  ทุนวิจัย   300,000.00 บาท  
  แหล่งเงินทุน   สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่ง่ชาติ  
  ผู้ทำวิจัย  
ชื่อผู้วิจัย ตำแหน่ง สัดส่วน ทุนวิจัย
 
  ปีที่ตีพิมพ์    
  อ้างอิงงานวิจัย    
  หมายเลขลิขสิทธิ์ / ISBN    
  คณะ   วิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ  
 
บทคัดย่อ
ลำดับที่ ชื่อเอกสาร Download
 
เอกสารประกอบงานวิจัย
ลำดับที่ ชื่อเอกสาร Download