รายละเอียดงานวิจัย

  รหัสงานวิจัย   RS-57-009  
  หัวข้องานวิจัย   ผลการฝึกความเร็วและความคล่องแคล่วว่องไวด้วยชุดอุปกรณ์แลดเดอร์ อัตโนมัติที่ส่งผลต่อทักษะการเคลื่อนไหวของเยาวชนไทย  
  ปีงบประมาณ   2557  
  ทุนวิจัย   336,500.00 บาท  
  แหล่งเงินทุน   สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่ง่ชาติ  
  ผู้ทำวิจัย  
ชื่อผู้วิจัย ตำแหน่ง สัดส่วน ทุนวิจัย
 
  ปีที่ตีพิมพ์    
  อ้างอิงงานวิจัย    
  หมายเลขลิขสิทธิ์ / ISBN    
  คณะ   วิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ  
 
บทคัดย่อ
ลำดับที่ ชื่อเอกสาร Download
 
เอกสารประกอบงานวิจัย
ลำดับที่ ชื่อเอกสาร Download