รายละเอียดงานวิจัย

  รหัสงานวิจัย   RS-57-005  
  หัวข้องานวิจัย   คุณลักษณะที่เป็นจริงและที่คาดหวังของมัคคุเทศน์ในความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวกรณีศึกษาเกาะรัตนโกสินทร์  
  ปีงบประมาณ   2557  
  ทุนวิจัย   35,000.00 บาท  
  แหล่งเงินทุน   สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตกรุงเทพ  
  ผู้ทำวิจัย  
ชื่อผู้วิจัย ตำแหน่ง สัดส่วน ทุนวิจัย
 
  ปีที่ตีพิมพ์    
  อ้างอิงงานวิจัย    
  หมายเลขลิขสิทธิ์ / ISBN    
  คณะ   ศิลปศาสตร์  
 
บทคัดย่อ
ลำดับที่ ชื่อเอกสาร Download
 
เอกสารประกอบงานวิจัย
ลำดับที่ ชื่อเอกสาร Download