รายละเอียดการเผยแพร่ผลงานวิชาการ

  รหัสผลงานวิชาการ   7  
  หัวข้อผลงานวิชาการ   The implementation of plans in Sport Science Center: The Contentment Evaluation of The Automatic Member Counting System by Web Camera  
  ปีงบประมาณ   2557  
  สถานที่เผยแพร่    
  ผู้ทำวิจัย   ผศ.ดร.กาญจนา บุญอิ่ม  
 
เอกสารประกอบงานวิจัย
เอกสารประกอบงานวิจัย
ลำดับที่ ประเภทเอกสาร ชื่อเอกสาร Download