รายละเอียดการเผยแพร่ผลงานวิชาการ

  รหัสผลงานวิชาการ   6  
  หัวข้อผลงานวิชาการ   Low Cost and Low Complexity People Counting System  
  ปีงบประมาณ   2556  
  สถานที่เผยแพร่    
  ผู้ทำวิจัย   ผศ.ดร.กาญจนา บุญอิ่ม  
 
เอกสารประกอบงานวิจัย
เอกสารประกอบงานวิจัย
ลำดับที่ ประเภทเอกสาร ชื่อเอกสาร Download