รายละเอียดการเผยแพร่ผลงานวิชาการ

  รหัสผลงานวิชาการ   5  
  หัวข้อผลงานวิชาการ   Optical Mark Reading: Using QR Code for Data Entry to Questionnaire  
  ปีงบประมาณ   2557  
  สถานที่เผยแพร่    
  ผู้ทำวิจัย   ผศ.ดร.กาญจนา บุญอิ่ม  
 
เอกสารประกอบงานวิจัย
เอกสารประกอบงานวิจัย
ลำดับที่ ประเภทเอกสาร ชื่อเอกสาร Download