รายละเอียดการเผยแพร่ผลงานวิชาการ

  รหัสผลงานวิชาการ   39  
  หัวข้อผลงานวิชาการ   Walk Rally as Strategy to Support Teamwork a case of Institue of Physycal Education Bangkok Campus  
  ปีงบประมาณ   2562  
  สถานที่เผยแพร่    
  ผู้ทำวิจัย   ผศ.ดร.วิทยา อินทร์พงษ์พันธ์ุ  
 
เอกสารประกอบงานวิจัย
เอกสารประกอบงานวิจัย
ลำดับที่ ประเภทเอกสาร ชื่อเอกสาร Download