รายละเอียดการเผยแพร่ผลงานวิชาการ

  รหัสผลงานวิชาการ   38  
  หัวข้อผลงานวิชาการ   การพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงกีฬาและนันทนาการในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล  
  ปีงบประมาณ   2561  
  สถานที่เผยแพร่    
  ผู้ทำวิจัย   ผศ.ดร.เกษร อุทัยเวียนกุล  
 
เอกสารประกอบงานวิจัย
เอกสารประกอบงานวิจัย
ลำดับที่ ประเภทเอกสาร ชื่อเอกสาร Download