รายละเอียดการเผยแพร่ผลงานวิชาการ

  รหัสผลงานวิชาการ   37  
  หัวข้อผลงานวิชาการ   Development of Sport Tourism Strategy of Thailand  
  ปีงบประมาณ   2562  
  สถานที่เผยแพร่    
  ผู้ทำวิจัย   ผศ.ดร.วิทยา อินทร์พงษ์พันธ์ุ  
 
เอกสารประกอบงานวิจัย
เอกสารประกอบงานวิจัย
ลำดับที่ ประเภทเอกสาร ชื่อเอกสาร Download