รายละเอียดการเผยแพร่ผลงานวิชาการ

  รหัสผลงานวิชาการ   36  
  หัวข้อผลงานวิชาการ   Roles of community radio in developing Public Awareness  
  ปีงบประมาณ   2561  
  สถานที่เผยแพร่    
  ผู้ทำวิจัย   ดร.เกสสุนี ทวีแก้ว  
 
เอกสารประกอบงานวิจัย
เอกสารประกอบงานวิจัย
ลำดับที่ ประเภทเอกสาร ชื่อเอกสาร Download