รายละเอียดการเผยแพร่ผลงานวิชาการ

  รหัสผลงานวิชาการ   34  
  หัวข้อผลงานวิชาการ   Sport media exposure of student in Institue of Physical Education Bangkok Campas  
  ปีงบประมาณ   2560  
  สถานที่เผยแพร่    
  ผู้ทำวิจัย   นายฉัตราวุธ สุขเฉลิม  
 
เอกสารประกอบงานวิจัย
เอกสารประกอบงานวิจัย
ลำดับที่ ประเภทเอกสาร ชื่อเอกสาร Download