รายละเอียดการเผยแพร่ผลงานวิชาการ

  รหัสผลงานวิชาการ   32  
  หัวข้อผลงานวิชาการ   พฤติกรรมและความต้องการ การจัดกิจกรรมนันทนาการ และการท่องเที่ยวของผู้สูงอายุ ในเขตพื้นที่ 5 จังหวัด รับผิดชอบของสถาบันการพล ศึกษา วิทยาเขตกรุงเทพ  
  ปีงบประมาณ   2561  
  สถานที่เผยแพร่    
  ผู้ทำวิจัย   ผศ.ดร.วิทยา อินทร์พงษ์พันธ์ุ  
 
เอกสารประกอบงานวิจัย
เอกสารประกอบงานวิจัย
ลำดับที่ ประเภทเอกสาร ชื่อเอกสาร Download