รายละเอียดการเผยแพร่ผลงานวิชาการ

  รหัสผลงานวิชาการ   31  
  หัวข้อผลงานวิชาการ   Marketing Sport Tourism: Behaviour of Marketing & Sports Tourism  
  ปีงบประมาณ   2561  
  สถานที่เผยแพร่    
  ผู้ทำวิจัย   ผศ.ดร.วิทยา อินทร์พงษ์พันธ์ุ  
 
เอกสารประกอบงานวิจัย
เอกสารประกอบงานวิจัย
ลำดับที่ ประเภทเอกสาร ชื่อเอกสาร Download