รายละเอียดการเผยแพร่ผลงานวิชาการ

  รหัสผลงานวิชาการ   27  
  หัวข้อผลงานวิชาการ   การสร้างและหาประสิทธิภาพแบบฝึกทักษะการเขียนโครงการวิจัยทางการศึกษา สำหรับนักศึกษา สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตกรุงเทพ  
  ปีงบประมาณ   2560  
  สถานที่เผยแพร่    
  ผู้ทำวิจัย   ผศ.ดร.เพ็ญพิศ พิระพฤกษ์  
 
เอกสารประกอบงานวิจัย
เอกสารประกอบงานวิจัย
ลำดับที่ ประเภทเอกสาร ชื่อเอกสาร Download