รายละเอียดการเผยแพร่ผลงานวิชาการ

  รหัสผลงานวิชาการ   24  
  หัวข้อผลงานวิชาการ   Factors Affecting the Decision Making for the Participation of the Elderly in Pathumthani Health Promotional Programs  
  ปีงบประมาณ   2560  
  สถานที่เผยแพร่    
  ผู้ทำวิจัย   ผศ.ดร.จินตนา ติยะรังสีนุกูล  
 
เอกสารประกอบงานวิจัย
เอกสารประกอบงานวิจัย
ลำดับที่ ประเภทเอกสาร ชื่อเอกสาร Download