รายละเอียดการเผยแพร่ผลงานวิชาการ

  รหัสผลงานวิชาการ   22  
  หัวข้อผลงานวิชาการ   ผลการฝึกด้วยน้ำหนักที่ระดับความหนักต่างกันที่มีต่อความเข้มข้นของแลกเตท ในเลือดของนักวิ่ง 400 เมตร ชายทีมชาติไท  
  ปีงบประมาณ   2558  
  สถานที่เผยแพร่    
  ผู้ทำวิจัย   นายเอกวิทย์ แสวงผล  
 
เอกสารประกอบงานวิจัย
เอกสารประกอบงานวิจัย
ลำดับที่ ประเภทเอกสาร ชื่อเอกสาร Download