รายละเอียดการเผยแพร่ผลงานวิชาการ

  รหัสผลงานวิชาการ   21  
  หัวข้อผลงานวิชาการ   Athletes Performance Evaluation by Automated Ladder for Speed and Agility  
  ปีงบประมาณ   2561  
  สถานที่เผยแพร่    
  ผู้ทำวิจัย   ผศ.ดร.กาญจนา บุญอิ่ม  
 
เอกสารประกอบงานวิจัย
เอกสารประกอบงานวิจัย
ลำดับที่ ประเภทเอกสาร ชื่อเอกสาร Download