รายละเอียดการเผยแพร่ผลงานวิชาการ

  รหัสผลงานวิชาการ   19  
  หัวข้อผลงานวิชาการ   การท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์  
  ปีงบประมาณ   2557  
  สถานที่เผยแพร่    
  ผู้ทำวิจัย   ผศ.ดร.ธนกฤตา สุขสมวาจา  
 
เอกสารประกอบงานวิจัย
เอกสารประกอบงานวิจัย
ลำดับที่ ประเภทเอกสาร ชื่อเอกสาร Download