รายละเอียดการเผยแพร่ผลงานวิชาการ

  รหัสผลงานวิชาการ   17  
  หัวข้อผลงานวิชาการ   การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงกีฬากีฬากอล์ฟ เพื่อสิ่งแวดล้อมในประเทศไทย  
  ปีงบประมาณ   2560  
  สถานที่เผยแพร่    
  ผู้ทำวิจัย   ผศ.ดร.ธนกฤตา สุขสมวาจา  
 
เอกสารประกอบงานวิจัย
เอกสารประกอบงานวิจัย
ลำดับที่ ประเภทเอกสาร ชื่อเอกสาร Download