รายละเอียดการเผยแพร่ผลงานวิชาการ

  รหัสผลงานวิชาการ   11  
  หัวข้อผลงานวิชาการ   A novel tensor framework for face hallucination  
  ปีงบประมาณ   2554  
  สถานที่เผยแพร่    
  ผู้ทำวิจัย   ผศ.ดร.กาญจนา บุญอิ่ม  
 
เอกสารประกอบงานวิจัย
เอกสารประกอบงานวิจัย
ลำดับที่ ประเภทเอกสาร ชื่อเอกสาร Download