หน้าหลัก    |    ข้อมูลงานวิจัย    |    ข้อมูลเผยแพร่งานวิชาการ    |    ข้อมูลผู้ทำวิจัย    |    สมัครสมาชิก    |    สำหรับเจ้าหน้าที่       Untitled Document
เข้าสู่ระบบ
 
Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ]    [ ลืมรหัสผ่าน ]
 
Link แนะนำ
วารสารวิชาการสถาบันการพลศึกษา
วารสารวิชาการสถาบันการพลศึกษา

สำนักงานคณะกรรมวิจัยแห่งชาติ
สำนักงานคณะกรรมวิจัยแห่งชาติ

ระบบบริหารงานวิจัยแห่งชาติ
ระบบบริหารงานวิจัยแห่งชาติ

EBSCOhost
EBSCOhost

บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา
บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา

ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ

ระบบคลังข้อมูลงานวิจัย Thai National Research: TNRR
ระบบคลังข้อมูลงานวิจัย Thai National Research: TNRR


จำนวนผู้เข้าชม
00007138 Untitled Document
 

ข้อมูลผู้วิจัย

ข้อมูลผู้วิจัยทั้งหมด
ค้นหาจาก คำที่ต้องการค้นหา

คณะ

     

รหัสผู้วิจัย ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่งวิชาการ คณะ
AR0009     ผศ.ดร.ธนกฤตา สุขสมวาจา    ผู้ช่วยศาสตราจารย์    ศิลปศาสตร์
AR0011     นายฉัตราวุธ สุขเฉลิม    อาจารย์    ศิลปศาสตร์
AR0017     นายกวีศุภณิฐ วิกรมวยากรณ์    อาจารย์    ศิลปศาสตร์
AR0020     นายชนะชัย ปราสาทเกษการณ์    อาจารย์    ศิลปศาสตร์
AR0021     ผศ.ดร.จินตนา ติยะรังสีนุกูล    ผู้ช่วยศาสตราจารย์    ศิลปศาสตร์
AR0023     ผศ.ดร.วิทยา อินทร์พงษ์พันธ์ุ    ผู้ช่วยศาสตราจารย์    ศิลปศาสตร์
AR0024     ผศ.เกษร ทนพลกรัง    ผู้ช่วยศาสตราจารย์    ศิลปศาสตร์
AR0025     ผศ.ดร.ธนชาต ถวิลรพิชา    ผู้ช่วยศาสตราจารย์    ศิลปศาสตร์
AR0026     นางสาววาสินี ทิพย์ศร    อาจารย์    ศิลปศาสตร์
AR0027     นางชญาภรณ์ ธีรชัยมงคลกุล        ศิลปศาสตร์
AR0028     ดร.เกสสุนี ทวีแก้ว        ศิลปศาสตร์
ED0005     ผศ.ธันยพร ชินคชบาล    ผู้ช่วยศาสตราจารย์    ศึกษาศาสตร์
ED0010     ดร.อัจฉราลักษณ์ วิเศษ    อาจารย์    ศึกษาศาสตร์
ED0011     นางสาวลดาวัลย์ บางขาม    อาจารย์    ศึกษาศาสตร์
ED0015     ผศ.ดร.ภูมิภัทร พันธ์ทองหลาง    อาจารย์    ศึกษาศาสตร์
ED0017     ผศ.จินตนา เทียมทิพร    ผู้ช่วยศาสตราจารย์    ศึกษาศาสตร์
ED0018     นายชลาฎล บุญศรี    อาจารย์    ศึกษาศาสตร์
ED0020     ผศ.ดร.วีรศักดิ์ วิศาลาภรณ์    ผู้ช่วยศาสตราจารย์    ศึกษาศาสตร์
ED0022     ผศ.พงษ์สันต์ ผดุงนาม    ผู้ช่วยศาสตราจารย์    ศึกษาศาสตร์
ED0023     ผศ.ดร.ศุกล อริยสัจสี่สกุล    ผู้ช่วยศาสตราจารย์    ศึกษาศาสตร์
ED0025     นางสาวกนกรัชต์ ต่วนชะเอม    อาจารย์    ศึกษาศาสตร์
ED0027     นายพูลศักดิ์ สัจจธรรมนุกูล    อาจารย์/รองคณบดีคณะศึกษาศาสตร์    ศึกษาศาสตร์
ED0028     ผศ.ดร.เพ็ญพิศ พิระพฤกษ์    ผู้ช่วยศาสตราจารย์    ศึกษาศาสตร์
ED0029     ผศ.ดร.สุนีย์ นาคเงิน        ศึกษาศาสตร์
ED0030     ผศ.ดร.เกษร อุทัยเวียนกุล        ศึกษาศาสตร์
SC0005     นางสาวรัชนีวรรณ จีนธรรม    อาจารย์    วิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ
SC0007     ผศ.ดร.กาญจนา บุญอิ่ม    ผู้ช่วยศาสตราจารย์    วิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ
SC0008     ผศ.ดร.ฉัตร์ชัย แสงสุขีลักษณ์    ผู้ช่วยศาสตราจารย์    วิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ
SC0009     นายเอกวิทย์ แสวงผล    อาจารย์    วิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ
SC0010     ผศ.ยุภามาณี ยางจ้าน    อาจารย์    วิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ
SC0011     นายตระการ นาคง    อาจารย์    วิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ
SC0013     ดร.ปธานศาสน จับจิตร    อาจารย์    วิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ
SC0014     ดร.กฤษณะ อรุณโชติ    อาจารย์    วิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ
SC0015     นางสาวกัญญา เกียรติบุตร    อาจารย์    วิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ
SC0016     นายวสิฐ สุโกศล        วิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ