รายละเอียดข้อมูลผู้ทำวิจัย

 
  รหัสผู้ทำวิจัย   SC0007  
  หมายเลขบัตรประชาชน    
  ชื่อ-นามสกุลผู้ทำวิจัย   ผศ.ดร.กาญจนา บุญอิ่ม  
  ตำแหน่งทางวิชาการ   ผู้ช่วยศาสตราจารย์  
  E-Mail ผู้ทำวิจัย   kboonim@yahoo.com  
  สังกัดคณะ   วิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ  
  หมายเหตุ    
 

ประวัติการศึกษา


ระดับการศึกษา วุฒิการศึกษา/สาขาวิชา สถาบันที่จบ ปีที่จบ

 
 

ผลงานวิจัย


ลำดับที่ ชื่องานวิจัย ทุนวิจัย ปี

 
 

การเผยแพร่ผลงานวิชาการ


ลำดับที่ ชื่อผลงานวิชาการ ประเภทผลงาน/แหล่งเผยแพี่ ปี
   1    Athletes Performance Evaluation by Automated Ladder for Speed and Agility    บทความวิจัย/15th,International Conference on Electrical Engineering/Electronics,Computer,Telecom(ECTI-CON2018)    2561
   2    Optical Mark Reading: Using QR Code for Data Entry to Questionnaire    บทความวิจัย/ACTC2014 at Osaka,Japan    2557
   3    The implementation of plans in Sport Science Center: The Contentment Evaluation of The Automatic Member Counting System by Web Camera    บทความวิจัย/ICSES2014, Pataya,Thailand    2557
   4    การประเมินความพึงพอใจต่อระบบนำเข้าข้อมูลอัตโนมัติด้วยหลักการประมวลผลภาพดิจิตอลสำหรับแบบสอบถามประเภทปลายปิด    บทความวิจัย/สมาคมสุขศึกษา พลศึกษา และสันทนาการแห่งประเทศไทย (สพสท),นครราชสีมา    2557
   5    Low Cost and Low Complexity People Counting System    บทความวิจัย/ICEAS2013, Tokyo,Japan    2556
   6    Three-step-approach with validation for face hallucination Sign In or Purchase    บทความวิจัย/Signal Processing,Communication and Computing (ICSPCC2012) IEEE International Conference on HongKong    2555
   7    A novel tensor framework for face hallucination    บทความวิจัย/RJAS: Rangsit Journal of Arts and Science    2554