รายละเอียดข้อมูลผู้ทำวิจัย

 
  รหัสผู้ทำวิจัย   ED0028  
  หมายเลขบัตรประชาชน    
  ชื่อ-นามสกุลผู้ทำวิจัย   ผศ.ดร.เพ็ญพิศ พิระพฤกษ์  
  ตำแหน่งทางวิชาการ   ผู้ช่วยศาสตราจารย์  
  E-Mail ผู้ทำวิจัย    
  สังกัดคณะ   ศึกษาศาสตร์  
  หมายเหตุ    
 

ประวัติการศึกษา


ระดับการศึกษา วุฒิการศึกษา/สาขาวิชา สถาบันที่จบ ปีที่จบ

 
 

ผลงานวิจัย


ลำดับที่ ชื่องานวิจัย ทุนวิจัย ปี

 
 

การเผยแพร่ผลงานวิชาการ


ลำดับที่ ชื่อผลงานวิชาการ ประเภทผลงาน/แหล่งเผยแพี่ ปี
   1    การสร้างและหาประสิทธิภาพแบบฝึกทักษะการเขียนโครงการวิจัยทางการศึกษา สำหรับนักศึกษา สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตกรุงเทพ    บทความวิจัย/สมาคมสุขศึกษา พลศึกษา และสันทนาการแห่งประเทศไทย (สพสท),สงขลา    2560