รายละเอียดข้อมูลผู้ทำวิจัย

 
  รหัสผู้ทำวิจัย   ED0018  
  หมายเลขบัตรประชาชน    
  ชื่อ-นามสกุลผู้ทำวิจัย   นายชลาฎล บุญศรี  
  ตำแหน่งทางวิชาการ   อาจารย์  
  E-Mail ผู้ทำวิจัย    
  สังกัดคณะ   ศึกษาศาสตร์  
  หมายเหตุ    
 

ประวัติการศึกษา


ระดับการศึกษา วุฒิการศึกษา/สาขาวิชา สถาบันที่จบ ปีที่จบ

 
 

ผลงานวิจัย


ลำดับที่ ชื่องานวิจัย ทุนวิจัย ปี

 
 

การเผยแพร่ผลงานวิชาการ


ลำดับที่ ชื่อผลงานวิชาการ ประเภทผลงาน/แหล่งเผยแพี่ ปี
   1    ความสัมพันธ์ของลักษณะของเท้าและและเท้าข้างถนัดในนักกีฬาแฮนด์บอล    บทความวิจัย/การประชุมวิชาการระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ครั้งที่ 1 ปี 2560,ม.แม่ฟ้าหลวง    2560