รายละเอียดข้อมูลผู้ทำวิจัย

 
  รหัสผู้ทำวิจัย   AR0027  
  หมายเลขบัตรประชาชน    
  ชื่อ-นามสกุลผู้ทำวิจัย   นางชญาภรณ์ ธีรชัยมงคลกุล  
  ตำแหน่งทางวิชาการ    
  E-Mail ผู้ทำวิจัย    
  สังกัดคณะ   ศิลปศาสตร์  
  หมายเหตุ    
 

ประวัติการศึกษา


ระดับการศึกษา วุฒิการศึกษา/สาขาวิชา สถาบันที่จบ ปีที่จบ

 
 

ผลงานวิจัย


ลำดับที่ ชื่องานวิจัย ทุนวิจัย ปี

 
 

การเผยแพร่ผลงานวิชาการ


ลำดับที่ ชื่อผลงานวิชาการ ประเภทผลงาน/แหล่งเผยแพี่ ปี
   1    Enhancing English Speaking Ability Of Physical Education And Sport Communition Student Through Task-Based Learning    บทความวิจัย/8th Institue of Physical Education International Conference 2017    2561