รายละเอียดข้อมูลผู้ทำวิจัย

 
  รหัสผู้ทำวิจัย   AR0023  
  หมายเลขบัตรประชาชน    
  ชื่อ-นามสกุลผู้ทำวิจัย   ผศ.ดร.วิทยา อินทร์พงษ์พันธ์ุ  
  ตำแหน่งทางวิชาการ   ผู้ช่วยศาสตราจารย์  
  E-Mail ผู้ทำวิจัย    
  สังกัดคณะ   ศิลปศาสตร์  
  หมายเหตุ    
 

ประวัติการศึกษา


ระดับการศึกษา วุฒิการศึกษา/สาขาวิชา สถาบันที่จบ ปีที่จบ

 
 

ผลงานวิจัย


ลำดับที่ ชื่องานวิจัย ทุนวิจัย ปี

 
 

การเผยแพร่ผลงานวิชาการ


ลำดับที่ ชื่อผลงานวิชาการ ประเภทผลงาน/แหล่งเผยแพี่ ปี
   1    Development of Sport Tourism Strategy of Thailand    บทความวิชาการ/Academic Jounal Institute of Physical Education    2562
   2    Walk Rally as Strategy to Support Teamwork a case of Institue of Physycal Education Bangkok Campus    บทความวิจัย/9th Institue of Physical Education International Conference 2017    2562
   3    Factor Affecting Sport Tourism Strategy of Thailand    บทความวิจัย/Burapha Jounal of Business Managment Vol8    2562
   4    Tourist Expectation and Behaviour towards Sport Tourism in Thailand    บทความวิชาการ/UK Academy for Information Systems (UKAIS) 2018 Annual Conference at St Anne?s College in Oxford, UK    2561
   5    Marketing Sport Tourism: Behaviour of Marketing & Sports Tourism    บทความวิชาการ/8 th Institute of Physical Education Internationnal Conference 2018 (IPEIC2018)    2561
   6    พฤติกรรมและความต้องการ การจัดกิจกรรมนันทนาการ และการท่องเที่ยวของผู้สูงอายุ ในเขตพื้นที่ 5 จังหวัด รับผิดชอบของสถาบันการพล ศึกษา วิทยาเขตกรุงเทพ    บทความวิชาการ/การประชุมวิชาการแห่งชาติ สมาคมสุขศึกษา พลศึกษา และสันทนาการแห่งประเทศ ไทย    2561