รายละเอียดข้อมูลผู้ทำวิจัย

 
  รหัสผู้ทำวิจัย   AR0011  
  หมายเลขบัตรประชาชน    
  ชื่อ-นามสกุลผู้ทำวิจัย   นายฉัตราวุธ สุขเฉลิม  
  ตำแหน่งทางวิชาการ   อาจารย์  
  E-Mail ผู้ทำวิจัย    
  สังกัดคณะ   ศิลปศาสตร์  
  หมายเหตุ    
 

ประวัติการศึกษา


ระดับการศึกษา วุฒิการศึกษา/สาขาวิชา สถาบันที่จบ ปีที่จบ

 
 

ผลงานวิจัย


ลำดับที่ ชื่องานวิจัย ทุนวิจัย ปี

 
 

การเผยแพร่ผลงานวิชาการ


ลำดับที่ ชื่อผลงานวิชาการ ประเภทผลงาน/แหล่งเผยแพี่ ปี
   1    Sport media exposure of student in Institue of Physical Education Bangkok Campas    บทความวิชาการ/7th Institue of Physical Education International Conference 2017    2560