รายละเอียดข้อมูลผู้ทำวิจัย

 
  รหัสผู้ทำวิจัย   AR0009  
  หมายเลขบัตรประชาชน    
  ชื่อ-นามสกุลผู้ทำวิจัย   ผศ.ดร.ธนกฤตา สุขสมวาจา  
  ตำแหน่งทางวิชาการ   ผู้ช่วยศาสตราจารย์  
  E-Mail ผู้ทำวิจัย    
  สังกัดคณะ   ศิลปศาสตร์  
  หมายเหตุ   - นันทนาการและการท่องเที่ยว  
 

ประวัติการศึกษา


ระดับการศึกษา วุฒิการศึกษา/สาขาวิชา สถาบันที่จบ ปีที่จบ

 
 

ผลงานวิจัย


ลำดับที่ ชื่องานวิจัย ทุนวิจัย ปี

 
 

การเผยแพร่ผลงานวิชาการ


ลำดับที่ ชื่อผลงานวิชาการ ประเภทผลงาน/แหล่งเผยแพี่ ปี
   1    การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงกีฬากีฬากอล์ฟ เพื่อสิ่งแวดล้อมในประเทศไทย    บทความวิจัย/The 1st International Conference on Sport Management (ICSM2017) at Ton Duc Thang University Vietnam    2560
   2    การพัฒนามาตรฐานสนามกอล์ฟเพื่อสิ่งแวดล้อมในประเทศไทย    บทความวิจัย/The 7th IPEIC 2017 Institute of Physical Education International Conference    2560
   3    การท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์    ตำรา/สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตกรุงเทพ    2557