หน้าหลัก    |    งานวิจัย    |    รายงานงานวิจัย    |    ผู้วิจัย    |    เผยแพร่ผลงานวิชาการ    |   เกณฑ์    |    เจ้าหน้าที่    |    สมาชิก    |    ระบบข่าว    |   ออกจากระบบ       Untitled Document
      ยินดีตอนรับคุณ
      สิทธิการใช้งาน/คณะ ผู้ดูแลระบบ

ข้อมูลผู้วิจัย

ข้อมูลผู้วิจัยทั้งหมด      |      เพิ่มข้อมูลผู้วิจัย
ค้นหาจาก คำที่ต้องการค้นหา

คณะ

     

รหัสผู้วิจัย ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่งวิชาการ คณะ แก้ไข
AR0009     ผศ.ดร.ธนกฤตา สุขสมวาจา    ผู้ช่วยศาสตราจารย์    ศิลปศาสตร์ |
AR0011     นายฉัตราวุธ สุขเฉลิม    อาจารย์    ศิลปศาสตร์ |
AR0017     นายกวีศุภณิฐ วิกรมวยากรณ์    อาจารย์    ศิลปศาสตร์ |
AR0020     นายชนะชัย ปราสาทเกษการณ์    อาจารย์    ศิลปศาสตร์ |
AR0021     ผศ.ดร.จินตนา ติยะรังสีนุกูล    ผู้ช่วยศาสตราจารย์    ศิลปศาสตร์ |
AR0023     ผศ.ดร.วิทยา อินทร์พงษ์พันธ์ุ    ผู้ช่วยศาสตราจารย์    ศิลปศาสตร์ |
AR0024     ผศ.เกษร ทนพลกรัง    ผู้ช่วยศาสตราจารย์    ศิลปศาสตร์ |
AR0025     ผศ.ดร.ธนชาต ถวิลรพิชา    ผู้ช่วยศาสตราจารย์    ศิลปศาสตร์ |
AR0026     นางสาววาสินี ทิพย์ศร    อาจารย์    ศิลปศาสตร์ |
AR0027     นางชญาภรณ์ ธีรชัยมงคลกุล        ศิลปศาสตร์ |
AR0028     ดร.เกสสุนี ทวีแก้ว        ศิลปศาสตร์ |
ED0005     ผศ.ธันยพร ชินคชบาล    ผู้ช่วยศาสตราจารย์    ศึกษาศาสตร์ |
ED0010     ดร.อัจฉราลักษณ์ วิเศษ    อาจารย์    ศึกษาศาสตร์ |
ED0011     นางสาวลดาวัลย์ บางขาม    อาจารย์    ศึกษาศาสตร์ |
ED0015     ผศ.ดร.ภูมิภัทร พันธ์ทองหลาง    อาจารย์    ศึกษาศาสตร์ |
ED0017     ผศ.จินตนา เทียมทิพร    ผู้ช่วยศาสตราจารย์    ศึกษาศาสตร์ |
ED0018     นายชลาฎล บุญศรี    อาจารย์    ศึกษาศาสตร์ |
ED0020     ผศ.ดร.วีรศักดิ์ วิศาลาภรณ์    ผู้ช่วยศาสตราจารย์    ศึกษาศาสตร์ |
ED0022     ผศ.พงษ์สันต์ ผดุงนาม    ผู้ช่วยศาสตราจารย์    ศึกษาศาสตร์ |
ED0023     ผศ.ดร.ศุกล อริยสัจสี่สกุล    ผู้ช่วยศาสตราจารย์    ศึกษาศาสตร์ |
ED0025     นางสาวกนกรัชต์ ต่วนชะเอม    อาจารย์    ศึกษาศาสตร์ |
ED0027     นายพูลศักดิ์ สัจจธรรมนุกูล    อาจารย์/รองคณบดีคณะศึกษาศาสตร์    ศึกษาศาสตร์ |
ED0028     ผศ.ดร.เพ็ญพิศ พิระพฤกษ์    ผู้ช่วยศาสตราจารย์    ศึกษาศาสตร์ |
ED0029     ผศ.ดร.สุนีย์ นาคเงิน        ศึกษาศาสตร์ |
ED0030     ผศ.ดร.เกษร อุทัยเวียนกุล        ศึกษาศาสตร์ |
SC0005     นางสาวรัชนีวรรณ จีนธรรม    อาจารย์    วิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ |
SC0007     ผศ.ดร.กาญจนา บุญอิ่ม    ผู้ช่วยศาสตราจารย์    วิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ |
SC0008     ผศ.ดร.ฉัตร์ชัย แสงสุขีลักษณ์    ผู้ช่วยศาสตราจารย์    วิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ |
SC0009     นายเอกวิทย์ แสวงผล    อาจารย์    วิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ |
SC0010     ผศ.ยุภามาณี ยางจ้าน    อาจารย์    วิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ |
SC0011     นายตระการ นาคง    อาจารย์    วิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ |
SC0013     ดร.ปธานศาสน จับจิตร    อาจารย์    วิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ |
SC0014     ดร.กฤษณะ อรุณโชติ    อาจารย์    วิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ |
SC0015     นางสาวกัญญา เกียรติบุตร    อาจารย์    วิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ |
SC0016     นายวสิฐ สุโกศล        วิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ |